Daňová povinnosť do konca januára 2024

Kúpili alebo predali ste v roku 2023 byt, dom, alebo inú nehnuteľnosť? Ak áno nezabudnite, že máte povinnosť to oznámiť príslušnému správcovi dane.

Pri dani z nehnuteľností sa na rok 2024 podávajú až tri druhy priznaní:

 • Priznania
 • Čiastkové priznania
 • Čiastkové priznania na zánik daňovej povinnosti

Kedy podať priznanie k dani z nehnuteľnosti a ktoré nehnuteľnosti v ňom uviesť?

Ak ste v priebehu uplynulého roka nadobudli nehnuteľnosť a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. decembra 2023, je vašou povinnosťou do 31. januára 2024 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností (z bytov, nebytových priestorov, pozemkov a stavieb).

Ak ste sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo nastala zmena využitia stavby, výmery či druhu pozemku, alebo vaše vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo, musíte podať čiastkové priznanie. Správcom dane z nehnuteľností je miestny úrad prislúchajúci k miestu, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Ak ste v roku 2023 predali nehnuteľnosť, prestali prenajímať, prestali nehnuteľnosť užívať podávate čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

V súvislosti s daňou z nehnuteľností platí jednoduché pravidlo – ak počas roka nedošlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré daňovník vlastní, má v nájme, v správe alebo ich užíva (napr. zmena účelu, vlastníka, druhu nehnuteľnosti), priznanie nepodáva.

Daňovníkmi dane z nehnuteľností sú:

 • vlastníci nehnuteľností
 • správcovia nehnuteľností vo vlastníctve štátu, VÚC alebo obce, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností,
 • nájomcovia nehnuteľností fyzické alebo právnické osoby, ktoré si:
  • prenajali pozemok alebo stavbu od Slovenského pozemkového fondu,
  • prenajali pozemok od iného vlastníka na dobu viac ako 5 rokov a ako nájomcovia sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
  • prenajali pozemky od niekoho, kto dostal pozemky do náhradného užívania,
 • užívatelia nehnuteľnostía to len v prípade, ak nie je možné identifikovať vlastníka, nájomcu alebo správcu nehnuteľnosti.

Na priznanie pri dani z nehnuteľností netreba zabudnúť, ani vtedy, ak firma kúpila vlastný obchodný priestor.

Ak daňovníkovi v jednom roku vznikne aj zanikne daňová povinnosť, to znamená ak ste v jednom roku napríklad predali byt a súčasne kúpili dom môžete podať dve priznania, alebo môžete podať jedno tlačivo na ktorom krížikom označíte priznanie a čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Potrebné tlačivá môžete získať priamo u príslušného správcu dane v listinnej podobe, alebo si ho môžete podať elektronicky cez portál www.slovensko.sk. Tlačivo je určené okrem dani z nehnuteľnosti aj k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

V prípade ak si daňovník nesplní svoju povinnosť, prípadne sa oneskorí s podaním priznania, môže mu správca dane uložiť pokutu.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore