Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie (Unit Linked) spája výhody životného poistenia a kolektívneho investovania do podielových fondov. Vyšší očakávaný výnos oproti kapitálovému poisteniu je sprevádzaný tým, že výnos a dokonca ani hodnota účtu nie sú zaručené a je rozumné sledovať, kedy sú vykazované priaznivé kurzy na odkúpenie podielových jednotiek alebo ich prevod do iných fondov.
Z hľadiska poistného plnenia v prípade smrti poisteného existujú tieto varianty investičného životného poistenia:

1. Investičné životné poistenie so zakalkulovaným poistením pre prípad smrti – v prípade smrti poisteného poisťovňa vyplatí buď dohodnutú poistnú sumu pre prípad smrti alebo hodnotu investičného účtu poisteného, pričom sa použije vyššia z týchto dvoch súm.
2. Investičné životné poistenie bez poistnej sumy pre prípad smrti – v prípade smrti poisteného bude vyplatená hodnota investičného účtu alebo doteraz zaplatené poistné, použije sa vyššia z týchto dvoch súm. V tomto prípade sa poistenie pre prípad smrti rieši formou pripoistenia.

Ako funguje investičné životné poistenie

Poistník platí poistné v splátkach ako bežné poistné alebo jednou sumou na začiatku ako jednorazové poistné, prípadne realizuje v priebehu poistenia mimoriadne vklady. Poisťovňa nakúpi za klientove peniaze podielové jednotky podielových fondov prostredníctvom zmluvnej správcovskej spoločnosti podielových fondov. Klient si sám určuje investičnú stratégiu, najmä alokačný pomer, čiže koľko prostriedkov chce investovať do jednotlivých podielových fondov. Fondy sú obyčajne pripravené tak, aby si klient mohol vybrať z niekoľkých investičných stratégií.

Náklady investičného životného poistenia

Pri nákupe podielových jednotiek si správcovská spoločnosť kalkuluje rozpätie medzi nákupom a predajom (bid-offer spread), ktoré sa pohybuje od 4 % do 7 % z výšky vkladu, v priebehu poistenia sa platia administratívne poplatky a poplatky za vedenie investičného účtu. Vstupné poplatky, spojené s uzavretím investičného životného poistenia sa rozložia na 7 až 30 rokov (podľa konkrétneho produktu konkrétnej poisťovne) a takto umorené náklady sa prejavujú v prípadnom odkupnom poplatku v prípade predčasného ukončenia poistenia s vyplatením odkupnej hodnoty. Poplatok sa zaplatí tým, že v prvých rokoch sa zo zaplateného bežného poistného nakupujú tzv. počiatočné podielové jednotky, ktoré slúžia čiastočne k uhradeniu vstupných nákladov. Neskôr, obyčajne najskôr po dvoch rokoch od začiatku poistenia poisťovňa nakupuje za klientove bežné poistné tzv. akumulačné podielové jednotky. V prípade zaplatenia poistného jednorazovo a pri mimoriadnych vkladoch sa nakupujú akumulačné podielové jednotky. Inými slovami, počiatočné podielové jednotky sa zhodnocujú nižším výnosom ako akumulačné podielové jednotky, pretože poisťovňa si postupne z časti hodnoty počiatočných podielových jednotiek kompenzuje vstupné náklady, súvisiace s uzavretím investičného životného poistenia.

 

Investičné životné poistenie viac ako desať rokov držalo jedno z popredných miest v ponuke niektorých poisťovní a sprostredkovateľských firiem, ako “výhodné” pravidelné dlhodobé sporenie. Resp. ako výhodná možnosť zhodnotiť si svoje peniaze.

Dnes už aj tí najskalnejší zástancovia investičného životného poistenia začínajú pod ťarchou argumentov akceptovať, že investičné životné poistenie je naozaj zbytočne drahým sporením a existujú oveľa lacnejšie a výhodnejšie možnosti ako si sporiť. Či už len tak bez účelu alebo účelovo, ako sporenie pre deti, sporenie na dôchodok … .

 
 
 
Ale čo s tým, ak už máme nejakú zmluvu investičného životného poistenia uzatvorenú a platíme si ju už niekoľko rokov ?

Máme zmluvu automaticky zrušiť, pretože je investičné životné poistenie prezentované ako nevýhodné a tak sa ho treba zbaviť a nahradiť ho nejakým iným sporením ?

Má sporenie v investičnom životnom poistení aj nejakú výhodu?

Odpovede na tieto otázky nájdete ďalej.

Najskôr si ale povedzme ako to funguje.

Ako funguje INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE z pohľadu sporenia?

 

 

Klientove peniaze sa cez s poisťovňou uzatvorenú poistnú zmluvu investičného životného poistenia sporia (investujú) v podielových fondoch, ktoré si klient vybral z ponuky Správcovskej spoločnosti, s ktorou poisťovňa spolupracuje.

V tom, ktorom produkte investičného životného poistenia môže byť na výber len jedna alebo niekoľko správcovských spoločností, ktoré ponúkajú svoje fondy a s tým súvisiaci rozsah možností výberu podielových fondov.

Poisťovňa je vlastne iba takým prostredníkom cez ktorého “tečú” peniaze do podielových fondov, ktoré spravuje správca alebo správcovia s ktorými má poisťovňa uzatvorenú zmluvu o spolupráci.

Veľakrát sa do tých istých podielových fondov, ktoré sú v ponuke investičného životného poistenia dá sporiť aj priamo bez poistky. Tzn. zmluva o sporení sa dá uzatvoriť priamo so Správcovskou spoločnosťou (bez poisťovne) s oveľa nižšími nákladmi pre sporiteľa.

Prečo je INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE nevýhodné?

Nevýhodnosť Investičného životného poistenia sa spravidla prejaví hlavne v prvých 2-3 rokoch od jeho začiatku. Pretože práve v prvých 2-3 rokoch v závislosti od tej, ktorej poisťovne sa tzv. umorujú náklady spojené s takouto zmluvou.

Inak povedané, prvé 2-3 roky sa dohodnuté pravidelné platby klienta stávajú nákladom a neostane z nich spravidla na účte klienta nič.

Zároveň si niekedy poisťovne účtujú ďalší paušálny mesačný poplatok za tzv. vedenie zmluvy, ktorý môže byť cca 1-2 eur mesačne. Čo napr. pri pravidelnom sporení 30 eur nie je málo, pretože je to 3 – 6 % z vkladu. A samozrejme klient zaplatí plus aj všetky poplatky, ktoré si štandardne účtuje Správcovská spoločnosť / vstupný poplatok, poplatok za správu, poplatok depozitára… /

Príklad  1:

Vklad 30 eur mesačne do investičného životného poistenia na 30 rokov

Vstupné náklady sú mesačné vklady za prvé dva až tri roky.

30 x12 x 2 = 720 eur,  alebo 30 x 12 x 3 = 1 080 eur

Tzn. vstupné náklady sú 720 až 1 080 eur podľa tej ktorej konkrétnej poisťovne.

Alternatívou je sporenie priamo do podielových fondov niektorej Správcovskej spoločnosti.

Príklad 2:

Sporenie 30 eur mesačne priamo do podielových fondov na 30 rokov.

Vstupné náklady sú individuálne od 0 eur až do cca 3-4 % z tzv. cielovej sumy.

Cieľová suma je v tomto prípade určená takto:

30(mes.vklad) x 12 (počet mesiacov) x 30 (roky sporenia) = 10 800 eur

Max poplatok 4%

10 800 eur x 0,04 = 432 eur

Tzn., vstupné náklady môžu byť od 0 do 432 eur podľa konkrétnej Správcovskej spoločnosti, podľa konkrétnej investičnej stratégie alebo podľa sprostredkovateľa takéhoto sporenia, ktorým môže byť napr. finančný konzultant.

Pozor!

Náklady uvedené v druhom príklade zaplatí klient, ktorý si uzatvoril investičné životné poistenie tak či tak. Tzn. že okrem nákladov poisťovne zaplatí aj vstupné náklady, ktoré si účtuje správcovská spoločnosť, ktorá podielové fondy spravuje (z príkladu 2).

Z toho je zrejmé že SPORENIE CEZ POISŤOVŇU NÁS STOJÍ ZBYTOČNÉ NÁKLADY NAVYŠE hlavne v úvode sporenia.

Zrušiť alebo ponechať investičné životné poistenie, ktoré už máme uzatvorené ?

Ak už máte uzatvorenú zmluvu investičného životného poistenia, neznamená to, že by ste ju mali automaticky zrušiť. Ak si niekde prečítate alebo sa dopočujete, že investičné životné poistenie je nevýhodné.

Najdôležitejšie pri posúdení či ponechať alebo zrušiť uzatvorenú zmluvu investičného životného poistenia je uvedomiť si niekoľko faktorov:

1.Dôvod uzatvorenia zmluvy investičného životného poistenia

Dôvodom pre uzatvorenie investičného životného poistenia mohlo byť nie sporenie ale výhodné poistenie, ktoré sa iným spôsobom nedalo uzatvoriť.

Niektoré poisťovne svoje inak výhodné poistné produkty podmieňovali aj sporením v tzv. investičnej zložke poistky a tak nebola iná možnosť ako si výhodné poistenie uzatvoriť, iba uzatvoriť investičné životné poistenie .

Zrušiť si výhodné poistenie kvôli nutnosti sporiť stojí za zváženie hlavne ak ste už zaplatili úvodné náklady spojené so sporením (viď. bod 2).

Za zváženie môže stáť napr. zníženie sporenia v investičnej zložke na minimálnu hranicu stanovenú poisťovňou (napr. 5 eur mesačne) s ponechaním výhodného poistenia.

Napríklad veľmi výhodný poistný produkt, ktorý sa dal uzatvoriť iba ako investičné životné poistenie mala v minulosti poisťovňa Wustenrot, kde bola povinná sporivá investičná zložka, ktorá sa ale dala znížiť takmer na nulu.

2.Aké poplatky som už zaplatil a aké ešte budem platiť

V dileme či zrušiť, alebo nezrušiť staršiu zmluvu investičného životného poistenia je dôležité uvedomiť si, či už máme zaplatené úvodné náklady a či budeme ďalej platiť nejaké ďalšie poplatky poisťovni. Napr. spomínaný poplatok za vedenie účtu, čo je inak medzi nami povedané čistá zlodejina poisťovne.

Ak už máme zaplatené úvodné náklady a poisťovňa si neúčtuje ďalšie poplatky spojené so sporením v investičnom životnom poistení a zároveň zvolená investičná stratégia, do ktorej si sporíme je OK v porovnaní s podobnými stratégiami, ktoré sú na finančnom trhu, tak zrušiť zmluvu už nemusí byť výhodné.

Pretože ak by sme presmerovali sporenie napr. priamo cez podielové fondy, znova by sme zaplatili vstupné náklady (viď príklad 2)

Treba to však veľmi dobre prepočítať !!!

3.Zhodnotenie ktoré dosahuje moja investičná stratégia

Veľmi podstatné je aj to ako si stojí zhodnotenie investičnej stratégie zvolenej v investičnom životnom poistení v porovnaní s podobnými investičnými stratégiami na trhu.

Napr. ak sporíte do akcií dôležitým je ako si stoja podobné sporenia v akciách u iných správcovských spoločností resp. aké iné výhodnejšie alternatívy sporenia do akcií existujú v iných finančných produktoch  .

Ak je vaša investičná stratégia výrazne pod možnosťami iných sporení, tak je naozaj na zváženie zrušenie investičného životného poistenia.

Pozor! Ak je to možné, porovnávať treba dlhšie obdobie nie iba jeden rok.

4.Má to nejakú výhodu sporiť si v investičnom životnom poistení ?

Sporenie v investičnom životnom poistení môže mať jednu výraznú výhodu, ktorá v sporení priamo do podielových fondov neexistuje. Táto výhoda nie je síce zadarmo ale môže byť pre sporiteľa v dlhodobom horizonte zásadná.

Touto výhodou je oslobodenie od platenia sporenia (inak povedané oslobodenie od platenia poistného), teda ak je súčasťou zmluvy, pretože existujú investičné životné poistenia, ktoré nemajú uzatvorenú takúto možnosť alebo sa uzatvoriť dokonca nedala.

Oslobodenie od platenia znamená, že ak by sa sporiteľ stal invalidný (sú investičné životné poistenia už od 40% invalidity tzn. čiastočnej invalidity, ale aj od 70% invalidity) poisťovňa preberá za sporiteľa sporenie až do konca doby, na ktorú bola uzatvorená zmluva.

Tzn. sporí dohodnutú čiastku za sporiteľa so všetkými výhodami ktoré to prináša. Napr. možnosť čiastočného výberu nasporenej sumy…

Hlavne pri dlhodobom sporení napr. sporení na dôchodok môže poistenie oslobodenia od platenia v prípade invalidity znamenať istotu, že sporiteľ bude mať nasporenú sumu k dispozícii aj vtedy ak by sa stal invalidný, čo by inak znamenalo pravdepodobné ukončenie sporenia, pretože z invalidného dôchodku od štátu sa asi ťažko niečo dá sporiť.

Príklad 3:

Príklad je len názornou ukážkou, aký môže byť rozdiel medzi dvoma spomenutými možnosťami sporenia. Zároveň príklad nepočíta s prípadným zhodnotením a inými poplatkami.

V príklade 3 je vidieť, že v prípade invalidity, sporenie s  poistením oslobodenia od platenia, ktoré je v investičnom životnom poistení možné uzatvoriť, POKRAČUJE ďalej.

Sporenie priamo do podielových fondov pravdepodobne skončí pretože v prípade invalidity sa príjem sporiteľa výrazne zníži.

Toto môže byť zaujímavé napr. ak chceme mať istotu, že aj v prípade vážnych zdravotných problémov si nasporíme peniaze na dôchodok alebo iný dlhodobý cieľ.

Alternatívou oslobodenia od platenia poistného je možnosť poistiť si v rizikovom životnom poistení tzv. poistenie platby, prípadne invalidný dôchodok.

V rizikovom životnom poistení nie je potrebné sporiť a poistenie platby alebo poistenie invalidného dôchodku sa chová podobne, ako oslobodenie od platenia poistného, pretože v prípade invalidity sa začne poistenému vyplácať dohodnutá suma, z ktorej môže platiť sporenie .

 

ZÁVEROM:

Je zrejmé že ak je naším cieľom iba samotné sporenie, resp. investovanie, potom investičné životné poistenie nie je správnou voľbou. Myslím tým, že nie je správnou voľbou uzatvorenie novej zmluvy investičného životného poistenia.

Na druhej strane sú tu ale tisíce ľudí, ktorí si v minulosti uzatvorili zmluvu investičného životného poistenia a hoci z pohľadu sporenia neurobili asi najšťastnejšie rozhodnutie, neznamená to, že by mali dnes automaticky zrušiť svoje zmluvy, len preto, lebo sporenie cez investičné životné poistenie je prezentované ako nevýhodné.

Výhodnosť automatického zrušenia nemusí byť na starších zmluvách investičného životného poistenia vôbec pravda. Všetko treba citlivo zvážiť a presne prepočítať. 

Ak nechcete prísť o peniaze, určite je dobré v takom prípade sa obrátiť na odborníka.