Čo je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti motorového vozidla?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel (PZP, zákonné poistenie) je finančná ochrana vodiča, držiteľa, alebo majiteľa motorového vozidla pre prípad vznesenia nároku poškodeného na náhradu škody na zdraví, usmrtením, na majetku alebo ušlom zisku, spôsobenej poisteným vozidlom.

Poistné plnenie sa vždy vypláca priamo poškodenému, nikdy nie poistenému. PZP vozidla sa riadi zákonom o povinnom zmluvnom poistení č. 381/2001, ktorý bol od svojho schválenia už niekoľkokrát novelizovaný.

   Využite online portál pre povinné zmluvné poistenie   

 

Ako funguje povinné zmluvné poistenie motorového vozidla?

Poistený uzavrie poistnú zmluvu o PZP s poisťovňou a platí poistné. Poistený – škodca spôsobí škodu inému – poškodenému. Poškodený vznesie nárok na náhradu škody voči poistenému. Poistený oznámi poistnú udalosť svojej poisťovni, ktorá zlikviduje poistnú udalosť. Poisťovňa vyplatí poistné plnenie priamo poškodenému.

graf-poistenia-zodpovednosi-za-skodu

Ktoré vozidlá sa musia poistiť povinným zmluvným poistením?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, ľudovo nazývané zákonné poistenie, musí mať uzavreté každé vozidlo alebo prípojné vozidlo s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách ako vysokozdvižné vozíky a rôzne poľnohospodárske stroje (traktor, kosačka, brány, sejačka a podobne) a stavebné stroje (bager, buldozér, valec, atď.).

Napr. poľnohospodársky stroj bez evidenčného čísla pri práci na poli funguje ako pracovný stroj, pri presune po ceste po vlastnej osi už sa pohybuje ako účastník cestnej premávky, preto platné PZP je preň povinné. Vysokozdvižný vozík, ktorý sa premiestňuje po verejnej komunikácii, musí mať dojednané PZP zodpovednosti vozidla. V prípade, že nakladá alebo vykladá náklad do regálu alebo pristaveného kamiónu, považujeme ho za pracovný stroj a vzťahuje sa na túto činnosť výluka z krytia PZP. Keď behá po podnikových komunikáciách a neopustí areál závodu, hoci vezie (premiestňuje) náklad, vtedy tiež musí mať uzavreté PZP, čo vyplýva z vymedzenia kategórie vysokozdvižného vozíka ako motorového vozidla.

Kto je povinný uzavrieť povinné zmluvné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vozidla – PZP je povinný uzavrieť držiteľ vozidla, zapísaný v Osvedčení o evidencii vozidla – technickom preukaze alebo vlastník vozidla alebo jeho prevádzkovateľ. V prípade leasingového prenájmu má povinnosť uzavretia poistnej zmluvy nájomca leasingu. Povinnosť uzavretia PZP vozidla vzniká dňom jeho zápisu do evidencie vozidiel. V praxi to funguje tak, že policajti, ktorí prihlasujú vozidlo, požadujú zároveň s inými dokladmi predloženie poistnej zmluvy alebo Potvrdenia o uzavretí PZP vozidla.

   Využite online portál pre povinné zmluvné poistenie   

 

Povinné zmluvné poistenie – doplnkové krytie a pripoistenie

 

Poisťovne poskytujú k zákonom stanovenému krytiu aj rôzne doplnkové krytia, pripoistenia a iné výhody, niektoré sú už obsiahnuté v základnej cene PZP, iné si môže klient dojednať za príplatok. Ide najmä o tieto zložky PZP:

Asistenčné služby

Poisťovňa rieši núdzové problémy klienta prostredníctvom telefonického poradenstva, ktoré funguje 24 hodín denne.

Úrazové poistenie sedadiel – úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom

Úrazové poistenie osôb, prepravovaných motorovým vozidlom, nazývané tiež poistenie sedadiel, kryje vodiča a ostatných cestujúcich vo vozidle pre prípad úrazu.Úrazové poistenie sedadiel sa obvykle vzťahuje na tieto prípady úrazu vo vozidle:

 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalé následky úrazu
 • Poistenie v prípade zlomeniny
 • Poistenie v prípade popálenín
 • Bolestné po úraze – vyplácané jednorazovo alebo formou denného odškodného
 • Hospitalizácia po úraze – denné odškodné pri pobyte v nemocnici následkom úrazu v motorovom vozidle
 • Bonus za použitie bezpečnostných pásov

Pripoistenie čelného skla

Pripoistenie čelného skla proti rozbitiu z akýchkoľvek príčin kryje opravu najmä v prípade nárazu kameňa, vymršteného spod kolesa iného vozidla. Ide o častú škodu, kedy zavinenie cudzej osoby je veľmi diskutabilné a často ťažko zistiteľné a dokázateľné, preto poisťovne väčšinou nie sú ochotné tento typ škody preplácať zo základného krytia PZP vozidla.

Pripoistenie živelných udalostí

Pripoistenie živelných udalostí – povodeň, záplava, zemetrasenie, tiaž snehu, lavína, výbuch sopky, zosuv pôdy, krupobitie, víchrica, požiar, blesk, výbuch, pád stromov, stožiarov alebo iných predmetov.

Doklady a dokumenty k povinnému zmluvnému poisteniu zodpovednosti vozidla

 

Poistník pri uzatváraní PZP vozidla alebo do 1 mesiaca po uzavretí poistnej zmluvy obdrží od poisťovne a sprostredkovateľa tieto dokumenty a doklady.

 • Poistná zmluva alebo návrh poistnej zmluvy o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti vozidla
 • Všeobecné poistné podmienky o PZP zodpovednosti vozidla
 • Potvrdenie o poistení zodpovednosti vozidla – biela karta
 • Medzinárodná automobilová poisťovacia karta – zelená karta
 • Asistenčná karta a podmienky poskytovania asistenčných služieb
 • Formulár o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
 • Informácie sprostredkovateľa
 • Potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy PZP zodpovednosti vozidla – poistka
 • Správa o nehode

Postup pri výpovedi PZP auta

 

Napísanú výpoveď poistnej zmluvy dvojmo vytlačte, podpíšte a zašlite jeden rovnopis na adresu poisťovne, v ktorej máte platné poistenie PZP, najlepšie doporučene. Výpoveď musí byť podpísať poistník, čiže osoba, ktorá poistnú zmluvu uzatvorila, alebo ním splnomocnená osoba. V prípade právnickej osoby musí výpoveď podpísať štatutárny zástupca.
Výpoveď je možné odovzdať osobne v niektorej pobočke poisťovne, vtedy si dajte potvrdiť svoju kópiu výpovede prezentačnou (dátumovou) pečiatkou a podpisom pracovníka poisťovne.
Výpoveď musí byť doručená do poisťovne najneskôr v posledný deň výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je 6 týždňov pred výročným dňom začiatku poistenia. Dátum najneskoršieho možného dňa podania výpovede vypočítate tak, že si vezmete koniec výpovednej lehoty (koniec poistného roka), zistíte, aký je to deň, napr. štvrtok a odrátate si v kalendári 6 štvrtkov, čím dostanete začiatok výpovednej lehoty.

 

   Využite online portál pre povinné zmluvné poistenie