Havarijné poistenie

 

Prečo vôbec uzatvoriť havarijné poistenie?


Pretože narozdiel od povinného zmluvného poistenia Vás zabezpečí dané poistenie len pred rizikom úhrady škody, ktorá bola spôsobená vašim vozidlom inému účastníkovi dopravnej nehody* a nie Vám. Ak si pritom poškodíte vlastné auto, prostriedky na opravu, či kúpu nového si žiaľ musíte zadovážiť sám.

*za dopravnú nehodu je považovaná najmä zrážka s iným vozidlom, zvieraťom, alebo aj náraz na akúkoľvek prekážku (strom, ochranné zábradlie, stĺpy osvetlenia, ploty).

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie teda slúži aj na úhradu škody na vašom motorovom vozidle. Je to typ poistenia auta.

Mimo to vás však toto poistenie havarijne ochráni aj proti zbytočným výdajom v prípade škôd spôsobených nepredvídateľnou udalosťou ako je krádež vozidla, živelná pohroma, úraz alebo smrť vodiča a spolucestujúcich a iné.

   Využite online portál pre havarijné poistenie   

 

Havarijné poistenie a jeho delenie


 

Plné krytie
plné kasko
(komplexné havarijné poistenie)

 

 • krytie poškodenia alebo zničenie vozidla z dôvodu nárazu do pevnej prekážky alebo do iného vozidla
 • poškodenie alebo zničenie stojaceho vozidla iným vozidlom, požiarom, živelnou udalosťou, vandalizmom
 • krádež vozidla, či škodu spôsobená vlámaním sa do vozidla

 

Čiastočné krytie
čiastočné kasko
(havarijné poistenie vybraných rizík)

 

 • môže v sebe zahŕňať vybrané živelné riziká, odcudzenie vozidla, rozbitie skiel, zrážku so zverou, poškodenie káblových zväzkov /hlodavce/
 • zväčša sa využíva pri ojazdených autách, pri predpokladanom menšom počte najazdených kilometrov a keď má vodič „pocit“, že dokáže jazdiť bezškodovo
 • samozrejme, že je lacnejšie ako plné kasko poistenie vozidiel

Rozsah krytia rizík a poistné plnenie havarijného poistenia


 

Otázky
Čo všetko vám preplatí

 

 • poškodenie alebo celkové zničenie vozidla pri havárii, poškodenie pri náhodnej udalosti, ktorá vznikla nárazom alebo stretom s pevnou prekážkou
 • škodu spôsobenú živelnou pohromou, alebo aj vytrvalým pôsobením tohto živlu – zosuvy pôdy, záplavy, krupobitia, víchrice a následný pád stromu, požiare
 • odcudzenie vozidla, škody spôsobené vlámaním sa do vozidla, odcudzenie súčastí vozidla ako hliníkových diskov, kolies, svetlometov, rádia a podobne
 • vandalizmus, poškodenie čelného skla, poškodenie ostatných skiel
 • úraz a trvalé následky úrazu u vodiča i spolucestujúcich
 • odcudzenie alebo aj poškodenie batožiny z vozidla

 

Peniaze
Poistné plnenie

 

 • vychádza sa vždy z nových cien náhradných dielov a odmena za prácu sa prepláca len do výšky normohodiny, ktorá je dojednaná v zmluve
 • ak likvidátor poistnej udalosti zistí, že vozidlo sa neoplatí opravovať, vyhlási, že došlo k takzvanej totálnej škode
 • pri „totálke“ vypláca sumu, ktorá sa vyráta ako časová cena vozidlamínus hodnota použiteľných zvyškov mínus spoluúčasť
 • Poistné plnenie priamo súvisí s opotrebením vozidla a jeho trhovou cenou
 • Ak chcete predísť takejto strate pri novom aute, zjednajte si poistenie finančnej straty pri totálnej škode vozidla GAP. Ide o 100 %-né poistenie, čím zabránite strate z titulu poklesu trhovej hodnoty vozidla.

 

   Využite online portál pre havarijné poistenie   

 

 

 Čo je potrebné vedieť pri výbere pre havarijné poistenie, nazývaného aj kasko poistením. Výška havarijnej poistky závisí na značke a type vozidla, cene vozidla, rozsahu zvolenej poistnej ochrany a od výšky spoluúčasti. Pri havarijnom poistení si spoluúčasť môžete vybrať podľa vlastného uváženia. V online porovnaní havarijného poistenia sú zahrnuté všetky akcie, zľavy a bonusy poisťovní, na ktoré má poistník uvedený v kalkulačke aktuálne nárok.

Riziká kryté havarijným poistením

Havarijné poistenie je poistná ochrana vášho auta, ktorá v závislosti od dojednanej poistnej zmluvy kryje škody na motorovom vozidle. Tie môžu vzniknúť nasledovnými udalosťami: – poškodenie alebo zničenie vozidla alebo jeho obvyklej výbavy v dôsledku havárie náhodnou udalosťou vzniknutou nárazom alebo stretom; – poškodenie v dôsledku živelnej udalosti (krupobitie, požiar, záplava, víchrica, pád stromu); – krádež vozidla alebo jeho častí; – vandalizmus, lúpežné prepadnutie

Územná platnosť kasko poistenia

Krytie vzniknutých škôd sa svojou územnou platnosťou vzťahuje na územie dojednané v poistnej zmluve. Pri ponukách havarijného poistenia vypočítaných na našom portáli, je možné zvoliť územnú platnosť poistenia geografické územie Európy alebo len na územie Slovenskej republiky. Odporúčame však zvoliť si územnú platnosť poistenia na geografické územie Európy.

Spoluúčasť v havarijnom poistení

Ak sa havarijné poistenie uzatvára so spoluúčasťou, jej výška je uvedená v poistnej zmluve. Dohodnutá výška spoluúčasti vyjadruje sumu, ktorou sa poistený podieľa na každej poistnej udalosti. Dohodnutá výška pre spoluúčasť sa vždy odpočítava z poistného plnenia.

Pri poistnej udalosti, pri ktorej je výška škody nižšia ako dohodnutá spoluúčasť pre havarijné poistenie, poisťovňa poistné plnenie neposkytuje. Pre motorové vozidlá do 3,5 t si na našej stránke môžete vybrať z nasledovných spoluúčastí:

 • 5% min. 66 EUR
 • 5% min. 150/165 EUR
 • fixne 250 EUR
 • 10% min. 330 EUR
 • bez spoluúčasti

Platí zásada, že nižšia spoluúčasť je pre poisteného výhodnejšia, no zároveň je havarijné poistenie s nižšou spoluúčasťou drahšie.

Ako určiť novú cenu poistenia – poistnú sumu

Podkladom pre výpočet havarijného poistenia je nová cena vozidla, ktorá sa stanoví nasledovne.

 • naša aplikácia pre online kasko určí na základe oceňovacieho programu Eurotax novú cenu vozidla na základe zvoleného modelu vozidla a jeho výbavy,
 • u nového vozidla (ešte nezaradeného do prevádzky), zakúpeného v predajniach SR, ako aj u vozidiel do 3 rokov veku je možné určiť poistnú sumu na základe daňového dokladu (faktúry) od oficiálneho importéra alebo ním povereného predajcu (nie cena z autobazáru). Pre účely poistenia sa pod novou cenou vozidla rozumie cena z faktúry bez zliav, ktoré uplatnil predajca vozidiel.

Platenie poistného za havarijné poistenie

Pri havarijnej poistke môžete poistné platiť ročne, v polročných alebo štvrťročných splátkach, v závislosti od poisťovne bez navýšenia ceny alebo s prirážkou za področnú splátku.

 

   Využite online portál pre havarijné poistenie