Cestovné poistenie

Poistenie liečebných nákladov, ako aj množstvo pripoistení vás chránia na cestách, či už za oddychom, alebo za prácou. 

   Využite online portál pre cestovné poistenie   

 

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

 Ide o najdôležitejšiu zložku cestovného poistenia, pričom pred uzavretím poistnej zmluvy je rozumné zohľadňovať výšku liečebných nákladov v krajine, do ktorej cestujete. Pri ceste do okolitých (bývalých komunistických) štátov bude stačiť aj krytie na bežný limit poistného plnenia, napr. 100 000 EUR. Keď však cestujete do ekonomicky najvyspelejších štátov západnej Európy, ďalej do Japonska, Austrálie, Kanady a USA, odporúčame si dojednať poistenie liečebných nákladov bez limitu – na neobmedzenú výšku poistného plnenia.

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Ak cestujete do krajín Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska, je rozumné nosiť so sebou Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý dostanete vo svojej verejnej zdravotnej poisťovni (Dôvera, Všeobecná zdravotná poisťovňa alebo Union zdravotná poisťovňa). Po jeho predložení vás ošetria v štátnych zdravotníckych zariadeniach. Napr. v Českej republike, kde sú takmer všetky nemocnice štátne a ošetrenie vám poskytnú ako keby ste boli občan Českej republiky. Naopak v Chorvátsku pri pobreží mora sú takmer všetky zdravotnícke zariadenia súkromné, preto s Európskym preukazom zďaleka nevystačíte. Je rozumné mať vždy aj komerčné cestovné poistenie, ktoré naviac oproti Európskemu preukazu poskytuje:

 • Asistenčnú službu – zorganizovanie pomoci, preplatenie nákladov na vycestovanie blízkej osoby, tlmočnícke služby, právna pomoc, atď.
 • Prevoz chorého späť do vlasti – repatriácia.
 • Prevoz telesných pozostatkov v prípade smrti.
 • Preplatenie spoluúčasti v zdravotníckom zariadení – v niektorých krajinách ide aj o stovky eur.
 • Ošetrenie aj v súkromných zdravotníckych zariadeniach.

 

Poistenie zodpovednosti za škodu v zahraničí

 Keď spôsobíte neúmyselnú škodu inému na zdraví, usmrtením, poškodením alebo zničením veci, poisťovňa túto škodu preplatí priamo poškodenému, pokiaľ uzná jeho nárok za oprávnený, Poisťovňa vás chráni aj proti neoprávneným nárokom, keď si niekto na vás vymyslí, že ste mu škodu spôsobili a vy musíte dokázať, že to nie je pravda. Poistné krytie obsahuje aj ušlý zisk a právne náklady, niekedy aj zaplatenie kaucie. Poistenie zodpovednosti za škodu v rámci cestovného poistenia sa spravidla nevzťahuje na škody spôsobené v súvislosti s vedením motorového vozidla, ani škody spôsobené pri výkone povolania.

 

Úrazové poistenie v cestovnom poistení

 Úrazové poistenie si často ľudia zamieňajú s poistením liečebných nákladov, pritom ide o pripoistenie. V prípade úrazu ošetrenie v zdravotníckom zariadení, lieky, hospitalizácia a operácie budú preplatené z poistenia liečebných nákladov a peniaze dostane zdravotnícke zariadenie. Úrazové poistenie rieši v prípade úrazu odškodné pre poisteného za trvalé následky úrazu alebo bolestné, prípadne poistné plnenie v prípade smrti úrazom dostávajú pozostalí. Ak vykonávate niektorý rizikový šport, rátajte v konkrétnej poisťovni s prirážkou alebo dokonca s výlukou z poistenia úrazu pri vašom športe.

 

Poistenie batožiny v cestovnom poistení

Batožina je súbor osobných vecí poisteného, ktoré si obvykle nosí so sebou na cestách – šatstvo, obuv, hygienické potreby, cennosti, elektronické zariadenia, športové náradie a náčinie, ortopedické a zdravotné pomôcky a podobne. Batožina sa poisťuje v cestovnom poistení pre prípad poškodenia, zničenia, krádeže vlámaním, lúpeže alebo straty. V každej poisťovni sú stanovené limity poistného plnenia pre jednotlivé položky osobných vecí, najmä sa limitujú cennosti, elektronické a optické prístroje alebo športové náradie. Dobre si preštudujte poistné podmienky, aby ste presne vedeli, čo máte kryté a aké sú vaše nároky po vzniku škody.

 

Poistenie storna

 Poistenie stornovacích poplatkov rieši náhradu zaplatených nákladov na cestu – cestovné lístky, letenky, hotelové účty, zaplatený zájazd v cestovnej kancelárii, a to pri zrušení cesty z dôvodov, presne vymenovaných v poistnej zmluve, najmä pri vážnom ochorení alebo úraze alebo smrti poisteného alebo blízkej osoby alebo spolucestujúceho, v prípade straty alebo zničenia cestovných dokladov, prípadne pri povolaní na vojenské cvičenie.
Každá poisťovňa má trochu iné podmienky, kedy je možné uzavrieť poistenie storna vzhľadom k dátumu zaplatenia poistených cestovných výdavkov, resp. určitý počet dní pred plánovaným začiatkom cesty. Toto riešia poistné podmienky, ktoré odporúčame preštudovať skôr ako sa rozhodnete za tento typ poistenia alebo pripoistenia zaplatiť.
Storno je možné pripoistiť súčasne s dojednaním cestovného poistenia, resp. poistenia liečebných nákladov, ale je možné poistiť stornovacie poplatky aj samostatne. Napr. si platíte celoročné cestovné poistenie a kupujete si drahú letenku, pri kúpe letenky si môžete samostatne poistiť storno.

 

Asistenčné služby

 V prípade problémov na cestách je nesmierne dôležité, aby ste sa mohli obrátiť na profesionálnu asistenčnú službu. Zavoláte na telefónne číslo, ktoré máte na kartičke cestovného poistenia a poviete 3 veci: číslo vašej poistky, kde sa nachádzate a aký máte problém. Asistenčná služby vám odporučí zdravotnícke zariadenie, zorganizuje pomoc, zoženie právnika alebo pošle odťahovú službu pre vaše auto. Riaďte sa pokynmi, ktoré vám operátor oznámi do telefónu.

 

Celoročné cestovné poistenie

 Celoročné cestovné poistenie je pre ľudí, ktorí cestujú často do zahraničia na dovolenku ako turisti alebo služobne za účelom pracovnej cesty, prípadne sa dlhodobo zdržiavajú v cudzine – študenti, au pair, pracovný pobyt, turisti.
Na tento účel poisťovne ponúkajú vhodné produkty celoročného cestovného poistenia – celoročné karty. Podľa potrieb klienta sú zostavené typy produktov, zohľadňujúce účel pracovnej cesty a dôležitý je najmä spôsob cestovania, poisťovne zohľadňujú, či ide o viacnásobný výjazd alebo súvislý dlhodobý pobyt.
Z tohto hľadiska sa vyskytujú na trhu tieto typy produktov:

 1. Celoročné cestovné poistenie pre viacnásobý výjazd počas roka (Multiple Trip), kedy jeden pobyt v zahraničí nepresahuje 90 dní (v niektorých poisťovniach len 45 dní alebo 30 dní)
 2. Celoročné cestovné poistenie bez nutnosti návratu do vlasti počas roka – vhodné pre študentov, au pair, podnikateľov, ktoré sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí, atď.
 3. Viacročné cestovné poistenie individuálne alebo ako rodinný variant
 4. Celoročné poistenie do hôr, ktoré kryje náklady na zásah Horskej záchrannej služby

 

Ako si vybrať najvhodnejšie celoročné cestovné poistenie?

 Pred uzatvorením celoročnej karty si ujasnite niekoľko otázok, ktoré ovplyvňujú výber správneho variantu krytia.

 1. Cestujete len súkromne alebo niekedy aj pracovne? Ak občas chodíte aj na služobnú cestu, mali by ste mať dojednanú vhodnú tarifu.
 2. Vykonávate rizikové povolanie alebo rizikové športy v zahraničí? V prípade, že si tieto rizikové činnosti nepripoistíte, poistná udalosť – úraz pri takej činnosti nebude poisťovňou uznaná a preplatená.
 3. Do ktorých štátov cestujete? Keď cestujete len po Európe, nemusíte si uzatvárať poistenie na celý svet. Naopak, keď cestujete často po Európe a jedenkrát za rok letíte na týždeň do USA, môžete si uzavrieť celoročnú kartu s územnou platnosťou v Európe, a okrem toho osobitné jednorazové poistenie pre jednorazový pobyt v USA.

Dajte veľký pozor na poistnú sumu (limit krytia) pre liečebné náklady v zahraničí. V chudobnejších štátoch vám stačí krytie okolo 100 000 €, v prípade ciest do vyspelých štátov západnej Európy, Japonska, Austrálie, Kanady, a najmä USA si vyberte radšej produkt s neobmedzeným krytím liečebných nákladov, pretože v týchto krajinách sú ceny lekárskych zákrokov, hospitalizácie, operácií a ostatných zdravotných služieb vysoké.
– Koľko bude trvať váš súvislý pobyt v zahraničí? V prípade častejších kratších ciest do zahraničia je vhodnejšie si uzatvoriť finančne výhodnejšie ročné cestovné poistenie pre prípad viacnásobných výjazdov do 90 dní.

 

   Využite online portál pre cestovné poistenie