Doplnkové dôchodkové sporenie a jeho výhody

Dôchodkový systém na Slovensku máme trojpilierový.

1.pilier  je priebežný ( t.j. každý pracujúci odvádza 18% z hrubej mzdy do Sociálnej poisťovne) a solidárny (je jedno koľko si do systému odvádzate, ste solidárny voči ostatným ktorí sú v systéme)

2.pilier je individuálny a zásluhový (váš odvod 18% do Sociálnej poisťovne sa rozdelí na 13% pre Sociálnu poisťovňu a 5% na vlastný individuálny účet v SDS spoločnosti)

3.pilier je dobrovoľný, účastník si prispieva individuálne sám, alebo mu prispieva jeho zamestnávateľ (alebo kombinácia týchto možností)

Prečo DDS ?

- Je to štátom zvýhodnená forma sporenia.

- Na základe platnej legislatívy prináša daňové zvýhodnenia pre účastníka (daňové úľavy) , ale aj pre zamestnávateľa: 

 • vedia si uplatniť daňové úľavy z príspevkov na DDS
 • nemusia platiť odvody do sociálnej poisťovne
 • vedia si uplatniť príspevok ako daňový náklad
 • vedia príspevok vyplácať zo sociálneho fondu

 

- Je to uzavretý systém sporenia, účastník má obmedzenú možnosť výberu

- Užívateľská jednoduchosť

- Klient si nesporí sám, príspevok zamestnávateľa  výrazne navyšuje sporenie klienta

 

AKO FUNGUJE DDS?

1.KROK

Zamestnávateľ  sa rozhodne prispievať zamestnancom do 3.piliera. Sprostredkujem mu zamestnávateľskú zmluvu s vybranou spoločnosťou. Máme 4 spoločnosti a to:

 • DDS TATRA BANKY
 • NN TATRY SYMPATIA d.s  a.s.
 • AXA d.s.  a.s.
 • STABILITA d.d.s. s.

 

Zamestnanec podpíše účastnícku zmluvu a podpisom účastníckej zmluvy umožňuje zamestnávateľovi prispievať na váš dôchodok. Do sporenia sa môže kedykoľvek a akoukoľvek čiastkou zapojiť aj účastník.

2.KROK

Sporiaci účet sa vám otvorí automaticky. Výšku vášho sporenia si viete kedykoľvek zmeniť, prerušiť a to aj bez oznamovacej povinnosti.

Správcovské spoločnosti ponúkajú rôzne stratégie investovania, od konzervatívnych cez vyvážené a rastové až po indexové, ktorým sa momentálne výborne darí  a ja ich odporúčam. Správcovské spoločnosti  dbajú na uchovanie hodnoty a s pribúdajúcim vekom účastníka  volia účastníkom aj konzervatívnejšie spravovanie účtov.

3.KROK

Aktuálne je výplata DDS realizovaná nasledovne:

Pri odchode do dôchodku máte možnosť jednorazového výberu vo výške 25% z nasporenej sumy a zvyšok vám bude vyplácaný mesačne po dobu najmenej 5 rokov.

Výhody pre účastníka

 • Dĺžka sporenia – čím skôr si začnete sporiť, tým vyšší dôchodok dosiahnete
 • Príspevok zamestnávateľa výrazne ovplyvní a zvýši váš dôchodok (príspevky nepodliehajú napríklad exekučným konaniam, sú vaše)
 • Daňová úľava – ročne až 19%z príspevkov do sumy 180€
 • Dedenie v prípade nedožitia dôchodku

Výhody pre zamestnávateľa

 • Motivácia zamestnancov prostredníctvom finančného benefitu
 • Odvodové úspory: príspevky na DDS vašich daňových nákladov do 6% z hrubej mzdy a neplatíte z nich odvody do Sociálnej poisťovne (25,2%) Zamestnávatelia radi kombinujú dodatočné odmeny s DDS. Firme to vie usporiť aj tisíce eur.
 • Flexibilita: zamestnávateľ si vie nastaviť skupiny zamestnancov a vie nastaviť ktorým skupinám chce koľko prispievať, alebo môže všetkým prispievať rovnako
 • Stabilizácia: benefitom naviac si udržíte kľúčových zamestnancov vo firme a stabilizujete si pracovné prostredie.

Prečo potrebujeme sporenie na dôchodok?

Demografický vývoj na Slovensku je nepriaznivý, rodí sa čím ďalej tým menej detí a tak nemôžeme rátať s tým že tak ako dnešné dôchodky, tak aj tie budúce budú priebežné a solidárne. Mali by sme myslieť na seba a začať si sporiť čím skôr.

Odborníci odporúčajú, že by sme si mali na dôchodok zabezpečiť 70% príjem oproti príjmu zo zamestnania. Dnešné dôchodky sú približne na úrovni 34,8%. Ruku na srdce, vie sa naša generácia uskromniť ako naši rodičia a starí rodičia? Ako by na nás dopadli také veľké rozdiely v príjmoch.

3.pilier je optimálne riešenie sporenia na dôchodok pre zamestnaných, a pri optimálnom nastavení slúži tak, aby mali účastníci adekvátnu rezervu. Klient si vie svojimi príspevkami výrazne rezervu navýšiť.

Uvediem príklad:

Vstupný vek klienta: 30 rokov

Príspevok zamestnávateľa: 36 €

Príspevok účastníka : 24 €

Doba sporenia: 30 rokov

Vlastné príspevky spolu :15 381 €

Príspevky zamestnávateľa : 23 071 €

Výnos z investície pri optimálnom nastavení : 28 296 €

Spolu : 66 748 €

Daňová úľava ktorú možno získať je 1 166 €

Klient môže mať dôchodok z 3. Piliera počas 10 rokov 556eur!

3.pilier  a živnostníci

Aj živnostník si môže uzavrieť a sporiť sám v 3.piliery. Môže pri tom využiť aj daňové zvýhodnenie a to odpočítať od základu dane sumu zaplatených príspevkov, nesmie však prekročiť sumu 180€.

Keďže živnostníkovi zamestnávateľ neprispieva, určite je na mieste zvážiť si aj iné formy sporenia si na dôchodok vo výkonnejších podielových fondoch.

Pravidlá odvádzania príspevkov DDS pre rizikové pracoviská

Legislatívna povinnosť

Na rizikovom pracovisku vzniká zamestnávateľovi povinnosť uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu do 30 dní od nástupu zamestnanca na rizikové pracovisko.

Zamestnávateľovi vzniká povinnosť platiť príspevky na rizikových zamestnancov vo výške najmenej 2% z ich vymeriavacieho základu.

Inšpektorát práce pravidelne vykonáva kontroly ohľadom povinností prispievať rizikovým zamestnancom. Za porušenie týchto povinností môžu udeliť pokutu až do 100 000 €, a štatutárnym orgánom až do výšky 4-násobku ich priemerného platu.


AUTOR: Anna HRABOŠOVÁ