Špeciálne pripoistenie Vám pomôže v boji s kritickými chorobami

Pripoistenie kritických chorôb má klientovi poskytnúť dostatok finančných prostriedkov na prekonanie ťažkého životného obdobia a pomôcť mu vrátiť sa späť do života.Takéto pripoistenie ponúka každá poisťovňa na trhu, no každá z nich pripravila rôzne varianty alebo balíky, ktoré si klient môže uzavrieť. Poďme sa spolu pozrieť na jednotlivé varianty a vysvetliť si, čo zahŕňajú.

Poisťovne bežne členia balíky pripoistenia na „základný“ a „rozšírený“. Už samotný názov nám napovie, že v rozšírenom balíku môžeme čakať niečo viac. Varianty balíkov nám hovoria o počte diagnóz, ktoré spadajú do krytia poistenia a z ktorých by v prípade poistnej udalosti mal klient nárok na poistné plnenie. Každá poisťovňa má iný počet chorôb v „základnom“ a iný počet v „rozšírenom“ balíku. To, aké choroby spadajú do jednotlivých balíkov, má každá poisťovňa uvedené vo svojich poistných podmienkach. Musia tam mať detailne rozpísané diagnózy, na ktoré sa poistné krytie vzťahuje. Takisto tam majú definované, ktoré diagnózy alebo skutočnosti spadajú do výluk tohto pripoistenia a kedy klient nemá nárok na poistné plnenie.

Pripoistenie kritických chorôb má klientovi poskytnúť dostatok finančných prostriedkov na prekonanie ťažkého životného obdobia a pomôcť mu vrátiť sa späť do života.

Najčastejšie kritické choroby už v „základnom“ balíku

Väčšinu najčastejšie sa vyskytujúcich diagnóz kryjú poisťovne už v základnom balíku. Patria medzi ne diagnózy ako By-pass, infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, ale spadajú tam aj choroby ako chronické zlyhanie obličiek alebo nevyhnutná transplantácia životne dôležitých orgánov a iné. Preto môžem povedať, že aj keď si klient môže dovoliť len „základný“ balík pripoistenia, už je krytý na štatisticky najčastejšie sa vyskytujúce choroby.

Samozrejme, číhajú na nás aj iné závažné diagnózy, ktoré môžu ohroziť naše zdravie. Práve o tie sú obohatené „rozšírené balíčky“. Na Slovensku poisťovne ponúkajú balíky, ktoré kryjú od 27 až po 67 kritických chorôb.

Nové trendy v poisťovníctve

Trendom v poisťovníctve v oblasti kritických chorôb sa stalo zameriavanie sa na ženské a mužské diagnózy, ktoré sú čím ďalej tým väčším postrachom. Klient si môže dojednať balík kritických chorôb určený len pre ženy alebo len pre mužov.Rovnako si ho môže dojednať v kombinácii s balíkmi, ktoré spomínam vyššie. Medzi známe ženské kritické choroby patrí napríklad rakovina krčka maternice. U mužov sú známe diagnózy ako rakovina prostaty alebo karcinóm semenníka.

Správna výška poistnej sumy je dôležitá

Variantov je teda mnoho, stačí si len vybrať. Dôležité je nastaviť pripoistenie na správnu poistnú sumu. Odporúčaná poistná suma by mala byť aspoň vo výške jedného ročného príjmu klienta. Je to z dôvodu finančne veľmi náročnej liečby, ktorú musí klient absolvovať po diagnostikovaní takto závažnej choroby. Výdavky na liečbu týchto diagnóz sa môžu vyšplhať až na 12 000 eur, mimo nákladov, ktoré sú uhrádzané z verejného zdravotného poistenia. Je to spôsobené najmä tým, že okrem liečby, ktorá je pacientovi poskytovaná v zdravotníckych zariadeniach, si musí klient upraviť životosprávu a tiež zabezpečiť si rôzne výživové doplnky na podporu liečebného procesu. Nehovoriac o samotných doplatkoch za lieky a rôznych liečebných pobytoch alebo zdravotníckych pomôckach. Preto by mal mať každý klient pripoistenie kritických chorôb ako doplnok k štátnemu zdravotnému poisteniu.

Výdavky na liečbu kritických ochorení sa môžu vyšplhať až na 12 000 eur.

Kedy vznikne klientovi nárok na poistné plnenie?

Každá poisťovňa si po uzavretí pripoistenia kritických chorôb uplatňuje čakaciu dobu, ktorá môže byť 3 alebo až 6 mesiacov. Znamená to, že klient je od uzavretia pripoistenia kritických chorôb 3 alebo 6 mesiacov na „čakačke“. V prípade, že by mu bola v tomto období diagnostikovaná kritická choroba, nemá nárok na poistné plnenie. Po skončení čakacej doby je samozrejme krytý na diagnózy, na ktoré sa poistil, v plnom rozsahu.

Väčšina poisťovní poskytuje klientovi celú poistnú sumu v prípade, že mu diagnostikujú niektorú z kritických chorôb. Následne pripoistenie zanikne. Na trhu sú ale aj poisťovne, ktoré plnia iba určité percento z poistnej sumy. Konkrétne percento majú stanovené v poistných podmienkach. V takomto prípade je klientovi vyplatené dané percento z poistnej sumy a pripoistenie, znížené o sumu, ktorá bola klientovi vyplatená prostredníctvom poistného plnenia, pokračuje ďalej.

Ako si pripoistenie kritických chorôb uzatvoríte?

U väčšiny poisťovní sa dajú kritické choroby poistiť formou pripoistenia k životnej poistke. Vzhľadom k tomu, že jednotlivé poisťovne kryjú rozdielny počet kritických chorôb, uplatňujú iné podmienky či výluky z poistenia, je veľmi dôležité poradiť sa pri uzatváraní životného poistenia s nezávislým finančným sprostredkovateľom.Takýto objektívny poradca vám vie vysvetliť plusy a mínusy daného pripoistenia a vybrať vám ten najvhodnejší balík pre vás.

Ak už aj životnú poistku s pripoistením kritických chorôb máte uzatvorenú, nezabúdajte na jej pravidelný servis. V dôsledku neustáleho vývoja poisťovne rozširujú a upravujú zoznam kritických chorôb tak, aby pripoistenie spĺňalo nároky, ktoré so sebou daná doba prináša. Kliknite na náš jednoduchý porovnávač životného poistenia a zistite, že aj vaša životná poistka môže byť dnes kvalitnejšia. S jej aktualizáciou tak, aby viac zohľadňovala súčasné trendy, vám radi pomôžu naši finanční špecialisti.

Nezabudnite však, že kvalitné pripoistenie vám síce pomôže zmierniť finančnú záťaž spojenú s liečbou závažných ochorení, ale najbezpečnejšou cestou ku zdraviu je prevencia a kontinuálna snaha o zdravý životný štýl.